Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence a Smlouvy o zhotovení audiovizuálního díla a jeho užití (dále jen „Smlouva“), kdy na jedné straně je společnost Overhere s.r.o., se sídlem: Palackého třída 291/51, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 08093032, DIČ: CZ08093032, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111839 (dále jen „Overhere s.r.o“ nebo „Výrobce“ nebo „Zhotovitel“) a na straně druhé je Výkonný umělec nebo Objednatel (dále také „druhá smluvní strana“). Obecná ustanovení těchto obchodních podmínek se dále použijí v případě, že Overhere s.r.o. uzavírá smlouvu o dílo se svým subdodavatelem v postavení objednatele.
  2. Protože níže popsané pracovní postupy a procesy jsou specifické právě pro Overhere s.r.o., je dále závazným dokumentem smluvních stran Slovníček pojmů.  Slovníček pojmů je součástí těchto obchodních podmínek a je dostupný zde. Pokud se ve Smlouvě nebo v jejích přílohách nebo v komunikaci smluvních stran použije některý z uvedených pojmů, má se za to, že se jeho význam posuzuje dle Slovníčku pojmů.
 2. Komunikace mezi smluvními stranami
  1. Veškeré písemnosti související se Smlouvou budou společnosti Overhere s.r.o. doručovány na adresu uvedenou v čl. 1.1. těchto Obchodních podmínek nebo záhlaví Smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností, nebo do datové schrány, má-li ji smluvní strana zřízenou. Smluvní strany se zavazují pro případ, že jedna smluvní strana zmaří doručení písemnosti zasílané prostřednictvím držitele poštovní licence tím, že neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání. Je-li na straně smluvní strany více účastníků, sjednaly smluvní strany ve smyslu. § 1868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), že společným zástupcem pro účely doručování je účastník uvedený v záhlaví této smlouvy v prvním pořadí.
  2. Za komunikaci se považuje primárně elektronická komunikace mezi smluvními stranami, a to prostřednictvím e-mailových kontaktů pracovníků smluvních stran, které vyplývají ze Smlouvy nebo dohody smluvních stran. 
  3. Pouze statutární orgán Overhere s.r.o., jímž jsou jednatelé zapsaní v obchodním rejstříku, jsou oprávněni provádět změny Smlouvy a jejích příloh či určit další osoby pro komunikaci v rámci plnění předmětu Smlouvy.
  4. Smluvní strany mohou využívat pro komunikaci rovněž další elektronické platformy, např. WhatsApp, Skype, Slack, Facebook Messeneger, iMessage, Monday, Invision nebo komentáře v dokumentech sdílených prostřednictvím Google Drive. 
 3. Platební podmínky
  1. Veškeré platby ve prospěch Overhere s.r.o. vyplývající ze Smlouvy budou placeny výhradně bezhotovostně na bankovní účet č. 115-9694730227/0100, vedený u Komerční banky a.s., nevyplývá-li ze smlouvy jinak.
  2. Vystavuje-li Overhere s.r.o. druhé smluvní straně fakturu nebo daňový doklad, je splatnost takovéto faktury nebo daňového dokladu 14 dnů ode dne vystavení druhé smluvní straně s tím, že Overhere s.r.o. odešle fakturu nebo daňový doklad druhé smluvní straně do druhého dne od jejího vydání. Před uplynutím doby splatnosti je druhá smluvní strana oprávněna fakturu nebo daňový doklad vrátit, pokud nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně další, Smlouvou požadované náležitosti. Pro opravenou nebo nově vystavenou fakturu nebo daňový doklad běží nová lhůta splatnosti v délce 14 dnů.
 4. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence
  Tato kapitola se použije pouze v případě, že Overhere s.r.o. uzavírá smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence, přičemž vystupuje v postavení Výrobce.
    1. Práva a povinnosti Výrobce a Výkonného umělce
     1. Výrobce je povinen seznámit Výkonného umělce s vytvořenými pracovními podmínkami pro daný umělecký výkon. Výrobce je povinen zajistit pro Výkonného umělce občerstvení za nepřetržitý výkon trvající déle než 4 hodiny.
     2. Výrobce je povinen šetřit majetek Výkonného umělce užitý při výrobě audiovizuálního díla. Případnou náhradu škody bude Výrobce nebo Výkonný umělec uplatňovat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
     3. Výkonný umělec je povinen vytvořit umělecký výkon osobně v souladu se specifikací uměleckého výkonu, scénářem, pokyny pracovníků pověřených realizací audiovizuálního díla a pokyny režiséra, v nejvyšší možné kvalitě a v dohodnuté době. Neuposlechne-li umělec těchto pokynů nebo hrubým způsobem poškozuje uměleckou úroveň audiovizuálního díla, má Výrobce právo od smlouvy odstoupit a požadovat po Výkonném umělci náhradu škody.
     4. Výkonný umělec je povinen šetřit majetek Výrobce a odpovídá Výrobci za veškerou techniku, vozidla a další věci (dále jen „věci“), které Výrobce zapůjčí Výkonnému umělci, a za škody na těchto věcech. Výkonný umělec tyto věci vrátí nejpozději ke dni ukončení Smlouvy. Pokud umělec tyto věci nebo některé z nich nevrátí, souhlasí s tím, že cenu každé nevrácené věci Výrobce započte proti odměně, kterou je povinen podle Smlouvy výkonnému umělci zaplatit. Tímto není dotčen nárok na náhradu způsobené škody.
     5. Výkonný umělec je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit dobrou pověst Výrobce nebo audiovizuálního díla, např. jednání v nekalé soutěži, zejména parazitování na pověsti nebo vyvolání nebezpečí záměny, a to i po ukončení nebo zániku Smlouvy. Výkonný umělec je dále povinen zdržet se takového jednání, které by mohlo vést k nemožnosti plnění závazku vyplývajících ze Smlouvy (např. výrazná změna vzhledu, sportovní aktivity s vysokým rizikem úrazu atd.) a ohrozit tak provedení uměleckého výkonu a realizaci audiovizuálního díla.
     6. Výkonný umělec se Smlouvou zavazuje dokončit umělecký výkon i tehdy, bude-li překročena Smlouvou sjednaná předpokládaná doba realizace. Výrobce je povinen tuto skutečnost sdělit výkonnému umělci před dokončením uměleckého výkonu. V případě že dojde k překročení sjednané předpokládané doby natáčení z objektivních důvodů, nemá žádná ze smluvních stran nárok na dodatečnou odměnu nebo náhradu škody. 
     7. V případě že dojde k překročení sjednané předpokládané doby natáčení z důvodů zaviněných Výrobcem, má Výkonný umělec nárok na přiměřenou odměnu. 
     8. Výrobce se zavazuje respektovat již existující závazky výkonného umělce, se kterými byl Výrobce seznámen před podpisem Smlouvy.
     9. Smlouva nezakládá pracovní poměr. Výrobce je však povinen seznámit Výkonného umělce s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně v nezbytně nutném rozsahu.
    2. Udělení souhlasu se zachycením podoby
     1. Výkonný umělec podpisem Smlouvy uděluje v souladu s § 84 až § 90 občanského zákoníku Výrobci souhlas s pořízením jeho podobizen, obrazových a zvukových záznamů, k zaznamenání projevů jeho osobní povahy a dalších atributů jeho osobnosti v průběhu jeho uměleckého výkonu pro účely výroby audiovizuálního záznamu a jeho dalšího užití, stejně jako k vysílání živého uměleckého výkonu. 
     2. Výkonný umělec podpisem smlouvy dále uděluje souhlas k zachycení jeho podobizen, obrazových a zvukových záznamů i mimo provádění uměleckého výkonu, a to za účelem jejich dalšího vhodného užití, zejména propagace akce a činnosti Výrobce, například na jeho webových stránkách, sociálních sítích, v tištěných dokumentech apod.
     3. Užití pořízených záznamů a fotografií Výrobcem nesmí snižovat umělecký výkon ani osobnost Výkonného umělce. 
     4. Výrobce je oprávněn zachycené podobizny, obrazové a zvukové záznamy a jiné zaznamenané osobnostní atributy pro účely audiovizuálního záznamu zpracovat, zejména pak zkrátit, střihově seřadit, technicky korigovat, opatřit hudebním podkresem, doplnit prostřihy s jinými prvky autorské i neautorské povahy tak, jak vyžaduje námět audiovizuálního díla a tvůrčí záměr režiséra.
     5. Výkonný umělec je ve smyslu § 87 občanského zákoníku oprávněn výše uvedený souhlas odvolat. Byl-li výkonným umělcem souhlas odvolán, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, je výkonný umělec povinen nahradit Výrobci z toho vzniklou škodu.
    3. Nastudování a vytváření uměleckého výkonu
     1. Výrobce je povinen předat výkonnému umělci rámcový scénář v dostatečné době před zahájením natáčení, a to v takové podobě, aby výkonný umělec mohl nastudovat a vytvořit umělecký výkon.
     2. Výrobce je povinen na svůj náklad vytvořit potřebné předpoklady pro nastudování uměleckého výkonu a, je-li to potřeba, zajistit po materiální, organizační a personální stránce přípravu a zázemí k nastudování uměleckého výkonu.
     3. Výkonný umělec je povinen nastudovat umělecký výkon v dostatečné době před prováděním uměleckého výkonu (natáčení audiovizuálního záznamu).
     4. Výkonný umělec je povinen účastnit se zkoušek dokonale připraven s požadovanou znalostí textu, hereckých práv a ve fyzické a psychické kondici potřebné pro řádné nastudování a provedení uměleckého výkonu.
     5. Výkonný umělec se zavazuje po dobu vytváření uměleckého výkonu řídit časovými a místními dispozicemi Výrobce. Přesné termíny zkoušek a realizace uměleckého výkonu budou upřesněny po vzájemné dohodě smluvních stran a to v dostatečném předstihu.
     6. Na zkouškách a při provádění uměleckého výkonu mohou být přítomny jiné osoby než účinkující výkonní umělci, realizační tým a zaměstnanci či zástupci Výrobce pouze se souhlasem výkonného umělce. Tento souhlas může být dán i konkludentně. Výkonný umělec bere na vědomí, že natáčení může probíhat i na veřejných prostranstvích, kde není možné úplně omezit pohyb třetích osob.
     7. Výrobce se zavazuje, že po dobu nastudování a vytváření uměleckého výkonu dle Smlouvy zajistí přiměřenou ochranu proti neoprávněným zásahům třetích osob do osobnostních práv výkonného umělce.
     8. Výkonný umělec bude provádět umělecký výkon v oděvu určeném, dodaném nebo předem schváleném Výrobcem. 
    4. Licence k užití uměleckého výkonu 
     1. Výrobce může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti bez dalšího poskytnout třetí osobě (podlicence). Výrobce muže licenci postoupit třetí osobě, je však povinen Výkonného umělce informovat o osobě postupníka bez zbytečného odkladu.
     2. Výkonný umělec dále Smlouvou uděluje Výrobci licenci k vysílání živého uměleckého výkonu a právo na pořízení záznamu živého uměleckého výkonu v rámci provedení uměleckého výkonu. Výkonný umělec uděluje svolení zařadit jeho umělecký výkon do koncepce celé akce a ke spojení s ostatními autorskými díly a uměleckými výkony.
     3. Výkonný umělec dále Smlouvou poskytuje výrobci výhradní licenci v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami záznam uměleckého výkonu použít samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, včetně oprávnění záznam upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli díla souborného či do díla audiovizuálního, a to staticky či dynamicky, včetně oprávnění záznam zařadit do obalového designu výrobků nebo jej užít jako předlohu pro výrobu trojrozměrných předmětů pro účely merchandisingu (tj. jako součást zboží užitné hodnoty) apod.
    5. Překážky v plnění smlouvy a Vyšší moc
     1. Nemůže-li se výkonný umělec zúčastnit z objektivních důvodů zkoušek, realizace uměleckého výkonu, nebo jiných povinností nezbytných pro řádnou tvorbu audiovizuálního záznamu, je povinen o tom neprodleně informovat Výrobce a tuto skutečnost doložit (např. lékařskou zprávou). 
     2. Dojde-li z objektivních důvodů ke zrušení nebo změně dílčích povinností Výkonného umělce založených Smlouvu, je Výrobce povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit Výkonnému umělci. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na náhradním plnění v jiný čas, případně na jiném místě.
     3. Dojde-li z objektivních důvodů ke zmaření účelu Smlouvy (vytvoření audiovizuálního díla), tj. účel smlouvy již není možné nebo účelné naplnit, nebo je plnění účelu Smlouvy nežádoucí, Smlouva se od počátku ruší a strany jsou si povinny vrátit vzájemné plnění.
     4. Objektivními důvody se rozumí důvody způsobené vyšší mocí (zejména vlivy počasí, živelní pohromy) a důvody, které Výrobce nebo Výkonný umělec nemohl předvídat a ani jim při vynaložení rozumného úsilí nemohl zabránit.
    6. Smlouva o zhotovení audiovizuálního díla a poskytnutí licence
     Tato kapitola se použije pouze v případě, že Overhere s.r.o. uzavírá smlouvu o zhotovení audiovizuálního díla a poskytnutí licence, přičemž vystupuje v postavení Zhotovitele.

     1. Zhotovení a předání díla
      1. Zhotovitel je oprávněn provedením dílčích prací (tzn. nikoliv Díla jako celku) pověřit třetí osobu (subdodavatele).
      2. V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
      3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením v souladu s podmínkami Smlouvy a jeho předáním Objednateli včetně veškerých podkladů. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán „Protokol o předání a převzetí“, ve kterém budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, s termíny jejich odstranění a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá. 
      4. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen převzít dílo i s výhradami v případě, že vykazuje drobné ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla dle ustanovení § 2628 občanského zákoníku, tj. s vymezením výhrad, které objednatel vůči dílu a zhotoviteli uplatňuje za předpokladu, že zhotovitel bude v rámci „Protokolu o předání a převzetí“ akceptovat termíny k jejich odstranění.
      5. Zhotovitel není povinen Dílo nebo jejího část dokončit, upozorní-li Objednatele na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů daných Objednatelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn od smlouvy v příslušném rozsahu odstoupit.
     2. Licence a buy-out
      1. Jestliže Dílo nebude vytvářeno zaměstnanci Zhotovitele, k jejichž autorským dílům vykonává Zhotovitel majetková autorská práva podle ustanovení § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je Zhotovitel povinen uzavřít s autorem resp. s nositelem nebo vykonavatelem majetkových autorských práv vážících se k takovému dílu licenční smlouvu s právem poskytnutí podlicence ve prospěch Objednatele, a to ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel uděluje licenci k užití autorských děl dle Smlouvy a tuto skutečnost Objednateli na jeho žádost prokázat.
      2. Jestliže Zhotovitel použil jako součást Díla již existující autorské dílo, je povinen uzavřít s autorem, resp. nositelem či vykonavatelem majetkových autorských práv vážících se k takovému dílu, licenční smlouvu s právem poskytnutí podlicence ve prospěch objednatele, aby jej tento mohl užít k potřebnému účelu, a tuto skutečnost objednateli na jeho žádost prokázat.
      3. Zhotovitel prohlašuje, že jako výrobce prvotního záznamu Díla uzavřel nebo včas uzavře v souvislosti se zhotovením Díla dle Smlouvy veškeré potřebné licenční smlouvy s autory audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých, a že je tedy ve smyslu § 63 odst. 3 autorského zákona oprávněn tato autorská díla užít k účelům uvedeným ve Smlouvě a poskytnout též Objednateli i výhradní licenci k užití těchto děl.
      4. Zhotovitel prohlašuje, že na dílech, vytvořených dle Smlouvy, nebudou váznout na území, na němž budou díla užita, jiná práva třetích osob (zejména autorská práva). Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o uplatnění práv ve smyslu předchozí věty ze strany třetích osob, o němž se dozví. 
      5. Zhotovitel nemůže uplatnit své právo odstoupit od licenční smlouvy z důvodu úplného nevyužívání či nedostatečného využívání udělené výhradní licence před uplynutím 50 let od předání díla objednateli.
      6. Zhotoviteli je oprávněn dílo uvádět jako svou referenční zakázku
      7. Ustanovení o licencích zůstávají účinná i po skončení účinnosti Smlouvy.
    7. Ochrana důvěrných informací
     1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami a veškeré informace, které se smluvní strany dozvěděly v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, stejně jako informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy, zejména informace, které se dozvěděly při plnění dle Smlouvy, bez ohledu na formu informace či způsob jejího získání, a které se dozví v souvislosti se zpracováním dat, se považují za důvěrné („Důvěrné informace“). 
     2. Smluvní strany jsou zavázány, že nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, budou s nimi nakládat jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti, a činit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení třetím osobám.
     3. Smluvní strany vyvinou pro zachování důvěrnosti Důvěrných informací druhé strany a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění Smlouvy, se smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni pro řádné plnění Smlouvy. Strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění Smlouvy a k prospěchu druhé strany.
     4. Pro účely marketingové propagace je Overhere s.r.o. oprávněna prezentovat skutečnost, že s druhou smluvní stranou spolupracuje, propagovat průběh této spolupráce, částečné nebo finální výstupy (tzv. work in progress), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě propagace dle předchozí věty Overhere s.r.o. bere ohled na informace, které si druhá smluvní strana přeje ponechat jako neveřejné.
     5. Povinnost mlčenlivosti založená Smlouvou trvá i po ukončení Smlouvy.
    8. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
     1. Při podstatném porušení Smlouvy mají smluvní strany nárok na odstoupení od smlouvy.
     2. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: 
      • prodlení Overhere s.r.o. nebo druhé smluvní strany se zaplacením jakékoliv pohledávky vzniklé ze smlouvy delší než 7 dnů,
      • opakované (tj. minimálně 2krát) neposkytnutí nezbytné součinnosti pro plnění Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, navzdory písemnému upozornění povinnost součinnost poskytnout. 
     3. Kterákoliv smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
     4. V případě, že Overhere s.r.o. poruší své povinnosti plynoucí ze Smlouvy podstatným způsobem, má druhá smluvní strana nárok na odstoupení od Smlouvy a žádat od Overhere s.r.o. náhradu vzniklé škody.
     5. Nesplní-li druhá smluvní strana na základě vlastního zavinění některou z povinností stanovených Smlouvou, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Overhere s.r.o., a znamená-li toto nesplnění povinnosti podstatné porušení Smlouvy, má Overhere s.r.o. právo od Smlouvy odstoupit a žádat od druhé smluvní strany náhradu vzniklé škody.
     6. Kterákoliv smluvní strana může rovněž odstoupit od Smlouvy v případě, že bude pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu prohlášen úpadek druhé smluvní strany ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
     7. Odstoupení od smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti nahradit druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady k plnění smluvních povinností v této smlouvě.
     8. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároků na náhradu škody, smluvní pokuty, úroků z prodlení, licence, povinnosti mlčenlivosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
    9. Závěrečná ustanovení
     1. Případná neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení Smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které bude nejvíce odpovídat smyslu a účelu nahrazovaného ustanovení.
     2. Právní vztahy založené Smlouvou podléhají výhradně českému právnímu řádu, přičemž se řídí zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění platném účinném v době uzavření Smlouvy a občanským zákoníkem, ve znění platném účinném v době uzavření Smlouvy. 
     3. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek v rozporu se Smlouvou, má přednost ustanovení uvedené ve Smlouvě.
     4. Smluvní strany budou přednostně řešit případné spory vyplývající ze Smlouvy dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude případný spor řešen místně a věcně příslušným soudem v České republice.