Slovníček pojmů

 1. Umělecký výkon
  Umělecký výkon je výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž jím provádí umělecké dílo.
 2. Audiovizuální dílo
  Audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.
 3. Zveřejnění
  Za zveřejnění díla se považuje první oprávněné veřejné přednesení, provedení, předvedení, vystavení, vydání či jiné zpřístupnění veřejnosti.
 4. Vydání
  Za vydání díla se považuje zahájení oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin.
 5. Výkonný umělec
  Výkonný umělec je fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila nebo vytvoří.
 6. Výrobce
  Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.
 7. Postsynchrony
  Jedná se o dodatečné ozvučování audiovizuálního díla hlasem výkonného umělce.
 8. Postprodukce
  Jedná se o souhrn činností, které mohou následovat po samotném získání základního materiálu (natočené záznamy, fotografie, záznam zvuku). V postprodukci dochází úpravám základního materiálu včetně např. vkládání speciálních efektů.
 9. Kolektivní správce
  Kolektivní správce je právnická osoba tvořená nositeli práv, která na základě uděleného oprávnění ke kolektivní správě vykonává pro tyto nositele práv jako jediný nebo hlavní účel své činnosti kolektivní správu a která není založena za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti nebo která je řízena svými členy.
 10. Porušení smlouvy podstatným způsobem
  Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Podstatným porušením smlouvy je dále takové porušení, které je jako podstatné výslovně uvedené ve smlouvě nebo v Obchodních podmínkách
 11. Odstoupení od smlouvy
  Odstoupení od smlouvy představuje jeden ze způsobů ukončení platnosti smlouvy spočívající ve vzájemném navrácení poskytnutého plnění smluvními stranami.
 12. Rozmnožování díla
  Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. Dílo se rozmnožuje zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.
 13. Rozšiřování díla
  Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.
 14. Sdělování veřejnosti
  Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.
 15. Buy-out
  Jedná se o úplatné rozšíření rozsahu poskytnuté licence, ať již z hlediska času nebo místa.